Tứ Diệu Đế - Tứ Vô Lượng Tâm

Tác giả Đang cập nhật

Thời lượng 2h09'

KênhDiệu Pháp Âm

Lời tựa

Tứ Diệu Đế hay Tứ Thánh Đế (ariya sacca) tức là bốn sự thật rốt ráo về khổ, về nguyên nhân khổ, về diệt khổ, về con đường diệt khổ. Phạn ngữ sacca có nghĩa là đế, sự thật, chân lý; tức là cái gì thực sự có, là sự thật không thay đổi. Ariya là cao thượng, cao cả, vi diệu. Do vậy, ariyasacca là chân lý cao cả, là sự thật thù thắng, như chân, như thật không bị không thời gian chi phối, biến đổi. Tứ Diệu Đế này là nền tảng của giáo lý, là cốt tủy của giáo pháp, được đức Phật chứng ngộ trong đêm Thành Đạo và tuyên thuyết ở trong kinh Chuyển Pháp Luân ở Vườn Nai để độ cho 5 ngài Koṇḍañña, Vappa, Bhaddiya, Mahānāma và Assaji.

Danh sách

:
: