[Sách Tóm Tắt] Deep Work - Làm Ra Làm, Chơi Ra Chơi

Tác giả Cal Newport

Thời lượng 11'

KênhBookSum

Lời tựa

Tóm tắt Quyển sách Làm Ra Làm, Chơi Ra Chơi của Tác giả Cal Newport từ Nhà Phát Hành Sách AlphaBooks

Danh sách

:
: